Záruční doba

Pro kupujícího je záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedena delší.

U kosmetických produktů je datum minimální trvanlivosti uvedeno slovy: Doba spotřeby je minimálně  36 měsíců od data výroby. Datum výroby je uvedeno na obalu. U těchto výrobků je použit symbol otevřené nádobky na krém, uvnitř kterého je údaj o době, po kterou lze přípravek po otevření používat např. Je-li v symbolu otevřené nádobky uvedeno 12M, znamená to, že krém je nutné spotřebovat do 12-ti měsíců od otevření.

Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Jako záruční list slouží prodejní doklad – faktura.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to vždy výměnou věci.  

Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky je spotřebiteli, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

Uplatnění reklamace

V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.
Zašlete reklamované zboží (s kopií daňového dokladu a  se stručným popisem vady) na naši adresu.

Naše adresa pro uplatnění reklamace je:
CiIrCo s.r.o.
Zdíkov 312, 
384 72  Zdíkov

Kontaktní osoba pověřená reklamačním řízením:
Eva Princová
info@iriscosmetic.cz
tel: 728 506 502
Provozní doba: 8 -15.30 h.,  (pracovní dny)

Reklamaci je samozřejmě možné uplatňovat i osobně na adrese provozovny .
O přijetí reklamovaného zboží bude spotřebitel informován emailem.

Rozsah záruky

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Použité věci nelze reklamovat, reklamace nebude přijata.

Řešení reklamace uplatněné spotřebitelem

a)    Výměnou zakoupeného zboží

Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.


Našim cílem je vyřídit reklamaci ke spokojenosti kupujícího.